چشم انداز شرکت

گروه صنعتی کاموس چشم‌انداز تجاري خود را به صورت ۱۰ ساله تا سال ۱۴۱۱ در نظر گرفته است و بنابر عملكرد اين گروه ، موارد در آينده به روز رساني خواهند شد: + ايجاد نگرش مثبت و حرفه‌اي در ذهن كاركنان، مصرف‌كنندگان و تمامي مخاطباني كه بصورت مستقيم يا غيرمستقيم با برند هاي اين گروه برخورد نموده و در نهايت ايجاد حس واقعي غرور و افتخار به خاطر همكاري و ارتباط با گروه صنعتی کاموس

ادامه مطلب