دودکش و ایمنی های مرتبط با آن

دودکش ها به عنوان اجزای جدایی ناپذیر سیستم های گرمایشی گاز سوز از اهمیت بسزایی نیز برخوردار هستند و نحوه نصب ایمن آن ها در عین حال که ساده به نظر می رسد؛از موارد مهمی است که در مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم بخشی را به خود اختصاص داده است. قبل از اینکه به مبحث دودکش بپردازیم باید به قسمت 14-3-4-3 از مقررات ملی ساختمان اشاره کنیم که به محل نصب دستگاه های تاسیسات مکانیکی اشاره دارد...

ادامه مطلب