Uncategorized @fa

منشور اخلاقی

ما به عنوان گروه صنعتی کاموس وظيفه خود مي دانيم ضمن حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در ارتباط با ارباب رجوع، براي انجام خدمت و جلب رضايت ارباب رجوع از هيچ كوششي دريغ نكرده و با آنان با خوش رويي و احترام رفتار خواهيم نمود.

وظيفه خود مي دانيم كه ضمن راهنمايي ارباب رجوع، اطلاعات لازم و مجاز را بطور كامل در اختيار آنان قرار داده و از سرگرداني آنها جلوگيري نمائيم.

دسترسي برابر به خدمات را با رعايت عدالت و انصاف، بدون توجه به وضعيت اقتصادي، جنس، سن، نژاد، مذهب،خويشاوندي و… حق همه مشتريان و همكاران مي دانيم.

به نظر ما توسعه يافته ترين كاركنان و سازمانها، انتقادپذيرترين آنان هستند، لذا همواره خواهيم كوشيد تا به صحبتها و خواسته هاي مراجعين به دقت گوش فرا داده و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش را صورت دهيم.

متعهد مي شويم با داشتن صداقت در رفتار و گفتار و رعايت سلسله مراتب اداري و ايجاد روابط مناسب با همكاران به شان، منزلت، جايگاه ارج نهيم.

وظيفه خود مي دانيم در انجام تكاليف، پشتكار و جديت داشته و ضمن به حداقل رساندن اشتباهات، كارها را با دقت و با حداقل هزينه انجام داده و از تحميل مخارج اضافي به مراجعان جلوگيري كنيم.

همواره كوشش خواهيم كرد تا روشهاي انجام كار ساده، موثر و مفيد بوده و ضمن حذف تشريفات زائد و اقدامات غير ضروري،در قبال كاري كه انجام مي دهيم هيچگونه انتظار و چشم داشتي از مراجعان نداشته و با تسلط در انجام كار، آن را بدون نظارت مافوق انجام دهيم.

متعهد مي‌شويم كه همواره از غيبت،شايعه، بدگويي و تكرار شنيده‌هاي ناصواب يا هتك آبروي انسانها خوداري نموده و با مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هر گونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد به صورت جدي برخورد نمائيم.

همواره خواهيم كوشيد تا با انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات، ضمن افزايش دانش و آگاهي خويش، جهت ارتقاء عملكرد مجموعه، هر روز بهتر از روز قبل باشيم.

متعهد مي شويم از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده نموده و از استعمال دخانيات به ويژه در محيط كار پرهيز نماييم.

همواره در انجام فعاليتهاي خود آخرين استانداردهاي علمي را رعايت نموده و اطلاعات لازم جهت انجام بهينه خدمات و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب را سرلوحه خويش قرار داده و براي بهبود روشهاي انجام كار از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.

وظيفه خود مي دانيم ضمن جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال گروه ، به منظور دسترسي راحت در زمان نياز، تجهيزات و اشياء را به صورت دقيق و منظم درمحل مناسب استقرارداده و حسب مورد از وسايل ايمني استفاده كنيم.

وظيفه خود مي دانيم با زمان گذاري فعاليتها وانجام آنها در زمان پش بيني شده و بر اساس روش مستند و مشخص، براساس سليقه خويش يا مدير بالاتر، از اختيارات و قدرت سازماني به صورت صحيح استفاده كنيم.

متعهد مي شويم با استفاده صحيح از اختيارات و قدرت، ضمن توجه به استعداد و توانايي‌هاي كاركنان تحت سرپرستي و رشد و بهسازي آنان،اصل شايستگي در انتصابات و توزيع امكانات را رعايت نموده و با اعمال تشويق و تنبيه متناسب با عملكرد، از تلاش و كوشش كاركنان قدرداني و با تخلفات بصورت جدي مقابله كنيم.

ما وظيفه خود مي دانيم نسبت به مسائل و مشكلات كاركنان بي تفاوت نبوده و ضمن توجه به درستي و صحت كار و دلسوزي در انجام ماموريتها، اطلاعات و اخبار را به نحو مطلوب و كامل جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور در اختيار كاركنان قرار دهيم.

سوگند مي خوريم رعايت قوانين، عرف و موازين جامعه را همواره مد نظر داشته و جز براي تحقق اهداف عاليه اسلامي و انساني گام بر نداريم.

دیدگاهتان را بنویسید