مسئولیت های اجتماعی

مفهوم مسئوليت اجتماعي براي گروه صنعتی کاموس يعني چگونه از طريق كسب‌و‌كار مسئولانه ايجاد ثروت كنيم. اين گروه صنعتي تلاش كرده رفتارهاي تجاري خويش در حوزه هاي كاري كاركنان، مشتريان، پيمان‌كاران همچنين محيط زيست و جامعه. را به ارتباط برد‌-‌‌ برد نزديك كرده و با خلق ارزش مشترك، هم براي جامعه و هم براي اين بنگاه اقتصادي، به معناي واقعي مسئوليت اجتماعي شركت ها دست يابدمسئوليت اجتماعي شركت‌ها بر مسئوليت و پاسخ‌گويي به عنوان پايه و اساس رفتار...

ادامه مطلب